www.wroclaw.pl

Konkurs grantowy

Wyniki wznowionej oceny merytorycznej

[2023-04-27] Prezentujemy poniżej wyniki zakończonej wznowionej oceny merytorycznej i jednocześnie listę wniosków, którym zostało przyznane dofinansowanie (wraz z listą rezerwową) w konkursie grantowym organizowanym przez Agencję Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej SA w ramach projektu „Bon na innowacje – wsparcie grantowe dolnośląskich przedsiębiorstw”.

 

_________________________________

Wznowiona ocena merytoryczna

[2023-04-25] Informujemy, że trwa ocena merytoryczna wniosków o przyznanie grantu, które po pozytywnej ocenie formalnej znalazły się na liście rezerwowej i w przypadku których Wnioskodawcy wyrazili zgodę na przekazanie wniosku do oceny. 

Organizator konkursu zamierza przyznać dodatkowe granty na prace B+R z alokacji możliwej do rozdysponowania. Na dole strony, w sekcji Pliki do pobrania, znajduje się zaktualizowany Regulamin konkursu grantowego (aktualizacja kwiecień 2023 r.), który należy traktować jako obowiązujący. 

_________________________________

 

Rozstrzygnięcie konkursu grantowego

[2022-06-15] Prezentujemy poniżej wyniki zakończonej oceny merytorycznej i jednocześnie listę wniosków, którym zostało przyznane dofinansowanie (wraz z listą rezerwową) w konkursie grantowym organizowanym przez Agencję Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej SA w ramach projektu „Bon na innowacje – wsparcie grantowe dolnośląskich przedsiębiorstw”.  

Zgodnie z zapisami regulaminu konkursu grantowego (Rozdział XIII, Pkt 3 Ocena projektów) do oceny merytorycznej skierowanych zostało nie więcej niż 30 wniosków, które pozytywnie przeszły ocenę formalną. Wsparcie otrzymały wnioski o udzielenie grantu, które spełniły wszystkie kryteria obligatoryjne oraz otrzymały najwięcej punktów na etapie oceny merytorycznej oceniającej do wyczerpania alokacji przeznaczonej na granty. W sytuacji gdy Wnioskodawcy otrzymali taką samą liczbę punktów, jednak kwota przeznaczona na dofinansowanie projektu w konkursie nie wystarcza na objęcie wszystkich tych Wnioskodawców dofinansowaniem, decydująca była kolejność składania wniosków. Projekty, które spełniły kryteria wyboru projektów, ale kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarczyła na objęcie ich dofinansowaniem, stanowią listę rezerwową.

Kwota alokacji, którą dysponuje Grantodawca w konkursie: 4.000.000,00 zł.

 

 

_________________________________

[Aktualizacja 2022-06-06] Komunikat o wydłużeniu terminu oceny wniosków

Działając na podstawie zapisów Rozdziału XIII, pkt 3 (ocena projektów) Regulaminu konkursu grantowego „Bon na innowacje – wsparcie grantowe dolnośląskich przedsiębiorstw”, realizowanego przez Agencję Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej, ocena wniosków o udzielenie grantów zostaje wydłużona do dnia 15 czerwca 2022 r.

Uzasadnienie: W okresie 28 marca – 8 kwietnia 2022 r. przeprowadzony został nabór wniosków o udzielenie grantu w ramach konkursu grantowego, w którym złożonych zostało 60 wniosków. W ramach zapisu Regulaminu konkursu grantowego założono, że ocena trwać będzie 60 dni tj. w terminie do dnia 7 czerwca 2022 r. Ze względu na dużą liczbę złożonych wniosków, a także konieczność wzywania poszczególnych wnioskodawców do poprawek i uzupełnień na etapie oceny formalnej i merytorycznej (przy jednoczesnym wydłużaniu przez wnioskodawców terminów na składanie wyjaśnień i uzupełnień), podjęto decyzję o wydłużenie oceny o kilka dni,  tj. do 15 czerwca 2022 r.

______________________________

[Aktualizacja 2022-05-27] Ocena formalna wniosków została zakończona. Na dole strony, na ostatniej pozycji sekcji Pliki do pobrania, zamieściliśmy wyniki oceny formalnej. Jest to jednocześnie lista wniosków skierowanych do oceny merytorycznej. Zgodnie z regulaminem konkursu, do oceny przez ekspertów przekazaliśmy pierwszych 30 wniosków, zaś pozostałe, które pozytywnie przeszły ocenę formalną, znalazły się na liście rezerwowej. 

______________________________

Informujemy, że w piątek 8 kwietnia 2022 o godz. 15.30 zakończyliśmy nabór wniosków w ogłoszonym konkursie grantowym. W sumie od dolnośląskich przedsiębiorstw otrzymaliśmy 60 wniosków o bony na innowacje wpisujące się we wszystkie z siedmiu Inteligentnych Specjalizacji Dolnego Śląska. 

Liczba złożonych wniosków: 60

Kwota dofinansowania złożonych wniosków: 10 866 599,93 zł

Kwota alokacji w konkursie ARAW: 4 000 000,00 zł

Dziękujemy za zainteresowanie i ciekawe pomysły. Wyniki naboru opublikujemy na stronie internetowej po zakończonej ocenie formalnej i merytorycznej, zaś o ewentualnej konieczności wniesienia uzupełnień do wniosku będziemy informować bezpośrednio Wnioskodawców. 

 

Poniżej ogłoszenie o konkursie:

 

AGENCJA ROZWOJU AGLOMERACJI WROCŁAWSKIEJ SA

Beneficjent projektu pn. „Bon na innowacje – wsparcie grantowe dolnośląskich przedsiębiorstw” 

ogłasza nabór w trybie konkursu wniosków o udzielenie grantów dla obszaru Województwa Dolnośląskiego dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Działanie 1.2: Innowacyjne przedsiębiorstwa 
Poddziałanie 1.2.2: Innowacyjne przedsiębiorstwa Schemat 1.2.C.b: Usługi dla przedsiębiorstw - „Bon na innowacje” 

Termin naboru (składania wniosków o udzielenie grantów):

od dnia 28.03.2022 r. godz. 8.30 do dnia 08.04.2022 r. godz. 15.30

 

Pełna treść ogłoszenia, regulamin konkursu, wzory dokumentów

- do pobrania na dole strony

 

Środki przeznaczone na granty w ogłoszonym naborze (alokacja) wynosi: 4 000 000,00 zł.

Maksymalna kwota wsparcia w formule bonu – dofinansowania usługi na rzecz MŚP – do 200 tys. zł na jednego przedsiębiorcę

Maksymalny poziom wsparcia: do 85% wydatków kwalifikowalnych

Uwaga Wsparcie udzielone Grantobiorcy w formie grantu (bonu) stanowi pomoc de minimis

Forma, termin oraz miejsce składania wniosków o udzielenie grantu przez potencjalnych Grantobiorców

Grantobiorca wypełnia wniosek o udzielenie grantu za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie internetowej araw.pl/innowacje w zakładce Konkurs grantowy.

Wniosek o udzielenie grantu wraz z załącznikami należy dostarczyć w wersji papierowej (jeden egzemplarz), opatrzony czytelnym podpisem (imię i nazwisko) osoby uprawnionej do reprezentowania w terminie do dnia od dnia 28.03.2022 r. godz. 8.30 do dnia 08.04.2022 r. godz. 15.30 do siedziby Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej SA, pl. Solny 14 (II piętro - sekretariat), 50-062 Wrocław.

W sytuacji, gdy wartość złożonych wniosków o przyznanie grantu przekroczy 150% kwoty przeznaczonej na dofinansowanie Projektów, termin składania wniosków może ulec skróceniu.

Kryteria wyboru Grantobiorców

Szczegółowe kryteria wyboru Grantobiorców uregulowano w Regulaminie konkursu grantowego, z którym można zapoznać się pod adresem araw.pl/innowacje w zakładce Konkurs grantowy i który stanowi załącznik do niniejszego Ogłoszenia.

 

Pliki do pobrania