www.wroclaw.pl

Polityka prywatności serwisu araw.pl

Niniejsza Polityka Prywatności ma związek z  korzystaniem przez Użytkowników ze strony internetowej www.araw.pl (dalej: „serwis”) prowadzonej przez Agencję Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A. i określa zasady przetwarzania wszelkich informacji o charakterze danych osobowych, które pozyskane zostały w związku z korzystaniem przez Użytkowników z serwisu.

Osoby fizyczne odwiedzające serwis mają kontrolę nad danymi osobowymi. Serwis ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji o ich użytkownikach do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług na pożądanym poziomie, stosownie do art. 18 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

  1. Administrator danych osobowych 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, adres: pl. Solny 14, 50-062 Wrocław, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego prowadzi dokumentację spółki, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000248319, NIP 8971710346, zwana dalej „Administratorem”. 

Administrator przykłada dużą wagę do ochrony prywatności i poufności danych osobowych użytkowników serwisu oraz z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Administrator zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Administrator wdrożył politykę ochrony danych.

  1. Cele i podstawy przetwarzania 

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w związku z korzystaniem z serwisu www.araw.pl.

Korzystanie z serwisu nie wymaga dokonania rejestracji przez użytkownika oraz podania danych osobowych. Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (takie jak adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie czy innych podobnych technologii, które mogą stanowić dane osobowe), przetwarzane są przez Administratora wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania serwisu – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na zapewnieniu funkcjonalności serwisu, w tym w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem.

Serwis wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka), czyli pojedyncze pliki tekstowe, wysyłane przez odwiedzane strony internetowe i zapisywane na urządzeniu Użytkownika. Więcej informacji o plikach cookies znajdą państwo w pkt. 3 poniżej.

W ramach Serwisu mogą zostać zamieszczone zewnętrzne linki umożliwiające jego Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych (np. Facebook, pracuj.pl, YouTube)

  1. Pliki cookies 

Serwis w sposób automatyczny zbiera dane zawarte w plikach cookies. Poprzez „pliki cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki cookies wykorzystywane są przez Administratora wyłącznie w celu obsługi strony internetowej, w tym aby rozpoznać urządzenie użytkownika i wyświetlić strony w sposób dostosowany do jego indywidualnych potrzeb, a także aby tworzyć anonimowe statystyki serwisu oraz poprawić wydajność i efektywność korzystania ze strony internetowej. 

W ramach serwisu  zbierane są cookies:

Użytkownik może wyrazić zgodę na zapisywanie plików cookies, zaznaczając zgodę w oknie dialogowym dotyczącym plików cookies niezwłocznie po załadowaniu przez przeglądarkę Serwisu. Wyrażenie zgody użytkownika na zapisywanie plików cookies jest dobrowolne w przypadku cookies funkcjonalnych, dotyczących analityki, wydajności, reklamy i innych. Wymagane pliki cookie mają kluczowe znaczenie dla podstawowych funkcji witryny i strona nie będzie działać w zamierzony sposób bez nich. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych umożliwiających identyfikację osoby.

W każdym momencie Użytkownik może zaktualizować lub zmienić udzielone zgody, klikając w ustawienia cookies w stopce strony.

Użytkownik może również w każdym wypadku może zablokować instalowanie plików cookies, usunąć stałe pliki cookies lub w inny sposób zmienić warunki przechowywania bądź otrzymywania plików cookies, wykorzystując w tym celu stosowne opcje swojej przeglądarki internetowej, z tym zastrzeżeniem, że wyłączenie plików cookies w przeglądarce może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze strony internetowej.

  1. Dane dotyczące użytkowania serwisu

1) Google Analytics- Serwis  wykorzystuje Google Analytics w celu poznania preferencji użytkowników. Informacje o tym, w jaki sposób Google używa danych z witryn, które korzystają z ich usług, znajdują się na stronie Google. Celem przetwarzania przez Administratora danych poprzez Google Analytics jest analizowanie działań użytkowników, którzy korzystają z serwisu. Dane te zbierane są w sposób zautomatyzowany oraz są, według zapewnień Google, zanonimizowane.

Aby zablokować Google Analytics w przeglądarce, użytkownicy mogą zainstalować dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

2) Google Tag Manager- Serwis wykorzystuje narzędzia Google Tag Manager w celu kontrolowania tego, w jaki sposób Użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC związane z usługą Google Tag Manager. W ramach ustawień plików cookies użytkownik może zadecydować, czy wyraża zgodę na wykorzystywanie takich plików cookies, czy nie.

Aby dowiedzieć się więcej o Google Tag Menager i ochronie prywatności należy odwiedzić na stronę internetową: https://policies.google.com/privacy.

3) YouTube - w serwisie mogą osadzone być widgety YouTube pozwalające Użytkownikom odtwarzać bezpośrednio nagrania dostępne w serwisie YouTube. Serwis YouTube obsługiwany jest przez Google LLC. Nagrania osadzane są na stronie w trybie ochrony prywatności. Bazując na informacjach udostępnianych przez YouTube, oznacza to, że żadne pliki cookies nie są zapisywane na Twoim urządzeniu ani Google nie gromadzi jakichkolwiek informacji na Twój temat, dopóki nie odtworzysz nagrania. W przypadku odtworzenia nagrania YouTube zapisuje na urządzeniu użytkownika własne pliki cookies i otrzymuje informacje o odtworzeniu nagrania z poziomu serwisu. Odtwarzając nagrania dostępne w serwisie YouTube, użytkownikowi świadczone są usługi przez Google LLC, który jest samodzielnym, niezależnym od Administratora podmiotem świadczącym usługi drogą elektroniczną.

Szczegóły w zakresie zasad korzystania z YouTube, w tym ochrony prywatności można znaleźć na stronach internetowych: policies.google.com/privacy, www.youtube.com/t/terms.

  1. Odbiorcy i transfer danych 

Państwa dane mogą być udostępniane innym podmiotom, które świadczą usługi w imieniu Administratora, na podstawie zawartych umów i jego instrukcji. Te podmioty nie są przez Administratora  upoważnione do wykorzystywania lub ujawniania tych informacji w sposób inny, niż jest to niezbędne do świadczenia usług w imieniu Administratora lub spełnienia wymogów prawnych. Przede wszystkim będą to podmioty świadczące usługi IT, usługi prawne. Administrator może również udostępnić Państwa dane upoważnionym do tego podmiotom, jeśli wymagają tego przepisy prawa.

Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego z uwagi na korzystanie przez Administratora z usług:

  1. Okres przechowywania 

Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

W zakresie plików cookie, dane mogą być przetwarzane do momentu zmiany ustawień przez Użytkownika. Zmiana ustawień plików cookie  jest możliwa poprzez ustawienia cookies w stopce strony.

Przekazane przez Użytkownika dane zawarte w plikach cookies przechowywane będą przez okres wskazany w ustawieniach cookies, dostępnych w stopce strony.

  1. Prawa przysługujące osobie, której dane dotyczą 

Każdej osobie, która przekazała swoje dane osobowe, przysługują następujące uprawnienia: 

Poza uprawnieniami, o których mowa wyżej osoba, której dane dotyczą w każdej chwili ma prawo wycofać zgodę na przetwarzanie danych, które zostały podane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego Administrator dokonał przed jej cofnięciem. Administrator, w przypadku powzięcia informacji o cofnięciu zgody, niezwłocznie podejmie działania polegające na usunięciu przechowywanych danych w przypadku braku innej podstawy prawnej do ich przetwarzania. 

Osoba której dane dotyczą może skorzystać z uprawnień, o których mowa wyżej, kontaktując się z Administratorem przy użyciu danych kontaktowych wskazanych w pkt 8 poniżej. 

Osoba której dane dotyczą  ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych przez Administratora narusza przepisy obowiązującego prawa, w szczególności przepisy RODO. 

  1. Uwagi końcowe 

Niniejsza Polityka Prywatności może ulegać zmianie, z uwagi na rozwój technologiczny oraz modyfikację istniejących standardów. W związku z tym Administrator okresowo może dokonywać weryfikacji Polityki Prywatności strony internetowej w celu wprowadzenia jak najbardziej aktualnych uregulowań, zarówno prawnych, jak i technologicznych. 

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych z którym można skontaktować się pod adresem: iod[at]araw.pl. W razie ewentualnych wątpliwości co do treści niniejszej Polityki Prywatności, wyjaśnienia można uzyskać kontaktując się e-mailowo na adres: rodo[at]araw.pl lub korespondencyjnie na adres: Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A. RODO pl. Solny 14 50-062 Wrocław