www.wroclaw.pl

Polityka prywatności

Polityka prywatności 

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy zasad przetwarzania informacji o charakterze danych osobowych, które pozyskane zostały w związku z korzystaniem przez użytkowników serwisu www.araw.pl („Serwis”). 

1. Administrator danych osobowych 

Administratorem danych osobowych użytkowników jest Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, adres: pl. Solny 14, 50-062 Wrocław, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego prowadzi dokumentację spółki, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000248319, NIP 8971710346, o opłaconym w całości kapitale zakładowym w wysokości 30 090 990,00 zł, zwana dalej „Administratorem”. 

Administrator przykłada dużą wagę do ochrony prywatności i poufności danych osobowych użytkowników Serwisu oraz z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Administrator zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Administrator wdrożył politykę ochrony danych.

2. Cele i podstawy przetwarzania 

Administrator przetwarza informacje o użytkownikach zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”). 

Korzystanie z serwisu nie wymaga dokonania rejestracji przez użytkownika. W niektórych sytuacjach podanie danych osobowych może być wymagane w celu uzyskania dostępu do konkretnej usługi, na przykład w przypadku skorzystania z formularza kontaktowego. W takim wypadku, niepodanie danych uniemożliwi prowadzenie korespondencji. 

Administrator przetwarza dane użytkowników Serwisu przekazane w formularzu kontaktowym w związku z prawnie uzasadnionym interesem w postaci prowadzenia korespondencji i odpowiadania na zapytania użytkowników, przesłane z ich inicjatywy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

Ponadto, Administrator przetwarza inne dane użytkowników związane z korzystaniem z Serwisu, które są zanonimizowane oraz nie mają charakteru danych osobowych (szczegóły w punkcie 4 poniżej). 

W przypadku przetwarzania danych osobowych w celach innych niż wymienione powyżej, użytkownicy są o tym informowani odrębnie. 

3. Odbiorcy danych 

Podczas wykonywania różnego rodzaju zadań i projektów, realizowanych za pomocą lub pośrednictwem Serwisu, Administrator współpracuje z osobami trzecimi, w tym w szczególności z Gminą Wrocław, i może jej przekazywać administrowane dane osobowe. 

Ponadto, dane osobowe użytkowników będą mogły być udostępniane następującym podmiotom: 

 • pracownicy oraz współpracownicy Administratora, których upoważniono do przetwarzania danych osobowych; 
 • organy publiczne, którym dane mogą zostać przekazane z uwagi na prowadzone postępowanie i w oparciu o obowiązujące przepisy prawa; 
 • podmioty przetwarzające dane zbierane przez Serwis na podstawie zawartych umów powierzenia, takie jak Google, Inc. – które jest podmiotem znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, natomiast jest objętym programem Tarcza Prywatności i zapewnia odpowiedni stopnień ochrony danych. 

4. Dane dotyczące użytkowania serwisu – Google Analytics 

Serwis wykorzystuje Google Analytics w celu poznania preferencji użytkowników. Informacje o tym, w jaki sposób Google używa danych z witryn, które korzystają z ich usług, znajdują się na stronie Google

Celem przetwarzania przez Administratora danych poprzez Google Analytics jest analizowanie działań użytkowników, którzy korzystają z serwisu. Dane te zbierane są w sposób zautomatyzowany oraz są zanonimizowane (więcej informacji na temat maskowania adresów IP można znaleźć na stronie Google). 

Aby zablokować Google Analytics w przeglądarce, użytkownicy mogą zainstalować dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics. Dowiedz się więcej o Google Analytics i ochronie prywatności

5. Okres przechowywania 

Przekazane przez Użytkownika dane osobowe przechowywane będą w następujących okresach: 

 • Dane z formularza kontaktowego – 1 rok, 
 • Pliki cookies – 1 rok, 
 • Dane analityczne – 1 rok. 

6. Prawa przysługujące osobie, której dane dotyczą 

Użytkownikowi, który przekazał swoje dane osobowe, przysługują następujące uprawnienia: 

 • dostęp do treści swoich danych, celach i sposobach ich przetwarzania 
 • sprostowanie danych, 
 • ograniczenie przetwarzania danych, 
 • usunięcie danych, 
 • przenoszenie danych, 
 • wyrażenie sprzeciwu wobec przetwarzania. 

Poza uprawnieniami, o których mowa wyżej, użytkownik w każdej chwili ma prawo wycofać zgodę na przetwarzanie danych, które zostały podane przez użytkownika na tej podstawie. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego Administrator dokonał przed jej cofnięciem. Administrator, w przypadku powzięcia informacji o cofnięciu zgody, niezwłocznie podejmie działania polegające na usunięciu przechowywanych danych w przypadku braku innej podstawy prawnej do ich przetwarzania. 

Użytkownik może skorzystać z uprawnień, o których mowa wyżej, kontaktując się z Administratorem przy użyciu danych kontaktowych wskazanych w pkt 8 poniżej. 

Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych przez Administratora narusza przepisy obowiązującego prawa, w szczególności przepisy RODO. 

7. Pliki cookies 

Serwis w sposób automatyczny zbiera dane zawarte w plikach cookies. Poprzez „pliki cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki cookies wykorzystywane są przez Administratora wyłącznie w celu obsługi serwisu, w tym aby rozpoznać urządzenie użytkownika i wyświetlić strony serwisu w sposób dostosowany do jego indywidualnych potrzeb, a także aby tworzyć anonimowe statystyki serwisu oraz poprawić wydajność i efektywność korzystania z Serwisu. 

Użytkownik może wyrazić zgodę na zapisywanie plików cookies, zaznaczając zgodę w oknie dialogowym dotyczącym plików cookies niezwłocznie po załadowaniu przez przeglądarkę Serwisu. Wyrażenie zgody użytkownika na zapisywanie plików cookies jest dobrowolne. 

Pliki cookies, co do użytkownik może wyrazić zgodę, podzielone są na trzy kategorie: 

 • pliki cookies związane z funkcjonalnością, które umożliwiają uruchamianie na stronie podstawowych funkcjonalności, 
 • pliki cookies związane z wydajnością, które pozwalają Administratorowi na usprawnienie działania witryny. 

Użytkownik w każdym wypadku może zablokować instalowanie plików cookies, usunąć stałe pliki cookies lub w inny sposób zmienić warunki przechowywania bądź otrzymywania plików cookies, wykorzystując w tym celu stosowne opcje swojej przeglądarki internetowej, z tym zastrzeżeniem, że wyłączenie plików cookies w przeglądarce może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu.

8. Uwagi końcowe 

Niniejsza Polityka Prywatności może ulegać zmianie, z uwagi na rozwój technologiczny oraz modyfikację istniejących standardów. W związku z tym Administrator okresowo może dokonywać weryfikacji Polityki Prywatności w celu wprowadzenia jak najbardziej aktualnych uregulowań, zarówno prawnych, jak i technologicznych. 

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. W razie ewentualnych wątpliwości co do treści niniejszej Polityki Prywatności, wyjaśnienia można uzyskać kontaktując się e-mailowo na adres: rodo@araw.pl lub korespondencyjnie na adres: 

Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A. RODO pl. Solny 14 50-062 Wrocław