www.wroclaw.pl

Zawodowo w przyszłość

Projekt nakierowany na zwiększenie poziomu kompetencji uczniów i kadry nauczycielskiej 5 wrocławskich szkół branżowych i zawodowych. W jego ramach zapewniamy uczestnikom szeroki pakiet działań wspierających kształcenie zawodowe, realizowanych we współpracy z lokalnym rynkiem pracy.

Zawodowo w przyszłość – rozwój umiejętności niezbędnych na rynku pracy aglomeracji wrocławskiej” Projekt edukacyjny ARAW i Gminy Wrocław
dedykowanywrocławskim szkołom branżowym i zawodowym

 

Priorytet 8 Fundusze Europejskie dla edukacji na Dolnym Śląsku; 
Działanie FEDS.08.01 Dostęp do edukacji; Typ projektu 8.1.C Rozwój kształcenia zawodowego

 

Projekt partnerski z Gminą Wrocław skierowany do uczniów i nauczycieli 5 wrocławskich szkół branżowych i zawodowych: Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych (ul. Worcella), Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych (ul. Haukego-Bosaka), Zespół Szkół Zawodowych nr 6 (ul. Nowodworska), Zespół Szkół Budowlanych (ul. Grabiszyńska), Zespół Szkół Zawodowych nr 5 (ul. Dawida)

Okres realizacji: 02.11.2023-31.12.2025

Celem projektu jest zwiększenie poziomu kompetencji uczniów i kadry nauczycielskiej szkół biorących udział w projekcie. Uczestnikom będzie zapewniony szeroki pakiet działań wspierających kształcenie zawodowe, realizowanych we współpracy z lokalnym rynkiem pracy

W ramach projektu wsparciem zostanie objętych łącznie 711 uczestników
(330 kobiet, 381 mężczyzn) - uczniów i kadry nauczycielskiej.

W projekcie zaplanowano następujące zadania:
1. Organizacja staży uczniowskich
2. Doradztwo edukacyjno-zawodowe
3. Zajęcia dodatkowe realizowane w szkołach z zakresu kompetencji kluczowych, narzędzi
TIK, AI, kompetencji przyszłości, podstaw przedsiębiorczości
4. Kursy, szkolenia zawodowe i branżowe dla uczniów
5. Wyposażenie/doposażenie wszystkich szkół biorących udział w projekcie
6. Podwyższenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli poprzez organizację szkoleń
branżowych u pracodawców, szkoleń, kursów branżowych (zawodowych), studiów podyplomowych
7. Stworzenie 3 klas patronackich - na kierunku technik robotyk, informatyk, elektronik
8. Współpraca szkół uczestniczących w projekcie z uczelniami wyższymi w celu zwiększenia
dostępności do najnowocześniejszych obszarów wiedzy oraz technik i technologii
9. Współpraca szkół uczestniczących w projekcie z lokalnymi pracodawcami oraz/lub organizacjami zrzeszającymi pracodawców
10. Działania z zakresu psychologii
11. Działania z zakresu edukacji ekologicznej
12. Działania z zakresu kompetencji cyfrowych.

W wyniku realizacji projektu zostaną osiągnięte następujące rezultaty:
a) 300 uczniów odbędzie staże zawodowe;
b) 339 uczniów nabędzie kompetencje kluczowe, kompetencje przyszłości, TIK po opuszczeniu programu;
c) 599 uczniom przeprowadzone zostanie doradztwo zawodowe;
d) zwiększy się liczba szkół doposażonych ze środków w programie;
e) 112 nauczycieli zwiększy kwalifikacje zawodowe;
f) wszyscy uczestnicy nabędą kompetencje cyfrowe i zielone.

#FunduszeUE

Wartość projektu - 4 193 503,36 zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich - 2 935 452,35 zł