www.wroclaw.pl

Zapytanie ofertowe: Zakup miejsc na niestacjonarnych studiach podyplomowych dla nauczycieli

Szanowni Państwo,

Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej SA, zaprasza do złożenia oferty na  Zakup miejsc na niestacjonarnych studiach podyplomowych dla nauczycieli zakwalifikowanych do udziału w projekcie 
„Dobry staż lepsze jutro – zwiększenie oferty wrocławskich szkół zawodowych” (nr umowy: RPDS.10.04.01-02-0026/18), realizowanego w ramach Osi priorytetowej 10 Edukacja, Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy - konkursy horyzontalne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny). Okres realizacji projektu 1 września 2019 r. – 31 sierpnia 2021 r.

W załączeniu pełna treść zapytania ofertowego.

Pliki do pobrania