www.wroclaw.pl

Zapytanie ofertowe - tablice informacyjno-pamiątkowe

Szanowni Państwo,

Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej SA (ARAW SA) zaprasza do złożenia oferty w celu wyłonienia Wykonawcy na usługę polegającą na zaprojektowaniu, wykonaniu, dostawie i montażu:

8 sztuk tablic informacyjnych jednostronnych ustawionych w obrębie budowy, w tym:

8 sztuk tablic pamiątkowych jednostronnych zamontowanych po zakończeniu realizacji Projektu, w tym:

w ramach projektu pt. „Budowa sieci dróg dla rowerów oraz parkingów Parkuj i Jedź (P&R) na terenie gmin Oborniki Śląskie, Wisznia Mała i miasta Oleśnica” w ramach Osi priorytetowej nr 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie nr 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych, Poddziałanie nr 3.4.2 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – ZIT WrOF, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (nr umowy: RPDS.03.04.02-02-0003/16-00).  Okres realizacji projektu 20 lipca 2016 r. – 15 listopada 2018 r.

W załączeniu pełna treść zapytania ofertowego.

Pliki do pobrania