www.wroclaw.pl

Zapytanie ofertowe - Produkcja wraz z tłumaczeniem spotów promocyjnych

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do złożenia oferty na realizację usługi polegającej na produkcji wraz z tłumaczeniem spotów promocyjnych na rzecz realizacji projektu pt. „Promocja Wrocławia i Dolnego Śląska w kraju i za granicą jako obszaru atrakcyjnego pod względem gospodarczym i inwestycyjnym”, nr umowy RPDS.01.04.01-02-0007/19, Oś priorytetowa 1. Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.4.1 Internacjonalizacja przedsiębiorstw – horyzont w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Szczegóły zapytania znajdują się w załączniku.

Pliki do pobrania