www.wroclaw.pl

Zapytanie ofertowe - opracowanie 3 projektów map rowerowych wraz z ich wydrukiem

Aktualizacja [21.12.2022 r.]

Publikujemy wyniki wyboru najkorzystniejszej oferty.

W załączeniu zestawienie cenowe złożonych ofert.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej SA (ARAW SA) zaprasza do złożenia oferty w celu wyłonienia Wykonawcy na usługę polegającą na OPRACOWANIU I WYDRUKU MAP ROWEROWYCH w ramach projektu pn. „Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów Parkuj i Jedź (P&R) i B&R na terenie gmin Jelcz-Laskowice, Kąty Wrocławskie i Sobótka” realizowanego w ramach Osi priorytetowej III Gospodarka niskoemisyjna, Działania  nr 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych, Poddziałania 3.4.2 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych  ZIT WrOF w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (nr umowy: RPDS.03.04.02-02-0002/20).

W załączeniu pełna treść zapytania ofertowego oraz edytowalna wersja formularza ofertowego.

Pliki do pobrania