www.wroclaw.pl

Zapytanie ofertowe nr 2 - uruchomienie i modernizacja strony internetowej - aktualizacja treści zapytania z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Szanowni Państwo,

Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej SA (ARAW SA) zaprasza do złożenia oferty w celu wyłonienia Wykonawcy na usługę Uruchomienia i modernizacji dwujęzycznej strony internetowej poprzez przygotowanie merytoryczne i techniczne, implementację i testowanie oprogramowania w ramach projektu pt. „Promocja wybranych gmin WrOF w kraju i za granicą jako obszaru atrakcyjnego pod względem gospodarczym i inwestycyjnym”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.4 „Internacjonalizacja przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.4.2 „Internacjonalizacja przedsiębiorstw – ZIT WrOF”, Schemat 1.4D Promocja oferty gospodarczej regionu na rynkach krajowych i międzynarodowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Okres realizacji projektu 1 września 2016 r. – 30 listopada 2018 r.

Zmiany z dnia 31 sierpnia 2017 r. do zapytania ofertowego nr 2 i załącznika
1. Wydłużono termin składania ofert do 4.09.2017 r. 
2. Zmieniono zapisy dotyczące terminu realizacji przedmiotu umowy. Aktualny zapis:
Usługa zostanie zrealizowana w okresie:
a) Stworzenie, uruchomienie strony w terminie do 3 października 2017 r.
b) Modernizacja, aktualizacja treści strony, spotkania robocze, konsultacje i szkolenia przystanowiskowe dla przedstawicieli Zamawiającego i pozostałymi podmiotów biorącymi udział w projekcie (9 gmin) w okresie od 3 października 2017 r. do końca trwania projektu tj. do 30 listopada 2018 r.
Zmieniono treść załącznika nr 4 do zapytania ofertowego w § 3 Wynagrodzenie dodając zapisy dotyczące podziału procentowego wynagrodzenia.

Pliki do pobrania