www.wroclaw.pl

Zapytanie ofertowe nr 2 - uruchomienie i modernizacja strony internetowej - aktualizacja treści zapytania

Szanowni Państwo,

Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej SA (ARAW SA) zaprasza do złożenia oferty w celu wyłonienia Wykonawcy na usługę Uruchomienia i modernizacji dwujęzycznej strony internetowej poprzez przygotowanie merytoryczne i techniczne, implementację i testowanie oprogramowania w ramach projektu pt. „Promocja wybranych gmin WrOF w kraju i za granicą jako obszaru atrakcyjnego pod względem gospodarczym i inwestycyjnym”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.4 „Internacjonalizacja przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.4.2 „Internacjonalizacja przedsiębiorstw – ZIT WrOF”, Schemat 1.4D Promocja oferty gospodarczej regionu na rynkach krajowych i międzynarodowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Okres realizacji projektu 1 września 2016 r. – 30 listopada 2018 r.

 

Dokonano aktualizacji treści zapytania ofertowego z dnia 18 sierpnia 2017 r. 

W części wymogi techniczne dokonano zmian zapisów w punktach:
a) na: strona zawierać ma 5 zakładek w panelu głównym,
b) na: na stronie głównej ma pojawić się lista aktualności generowana na podstawie kilku zewnętrznych źródeł – import z kilku plików XML/RSS 
f) na: grafika strony będzie zgodna z koncepcją kreatywną projektu udostępnioną przez Zamawiającego na etapie realizacji przedmiotu zamówienia (najpóźniej do 5 września 2017 r.)
Zapis ten jest spójny z zapisem projektu umowy.

Dodano punkt m) import gotowych ofert działek inwestycyjnych z innych systemów wraz z wgraniem do systemu obsługującego stronę www z zamówienia, wraz z możliwością zarządzania - dodawania, edycji, usuwania, zmiany statusu

Dokonano również zmiany zapisu w części Wymogi techniczne dotyczące strony pkt.n (obecnie pkt. o) na:
„serwis powinien być zintegrowany z systemem będącym własnością ARAW SA (systemem WAPI) lub udostępnić takie same funkcjonalności jak system WAPI oferuje oraz zmiany opisane poniżej. W przypadku modyfikacji gotowego systemu WAPI Wykonawca strony www zobowiązany jest do wykonania zmian w systemie WAPI w porozumieniu z dostawcą oprogramowania WAPI. Zmiany w systemie WAPI obejmują: 
· zmiany w publicznym API związane z pobieraniem informacji na potrzeby strony www, 
· zmiany w systemie uprawnień i rang w systemie WAPI, 
· zmiany w modelu danych, związane z wprowadzeniem do systemu różnych zbiorów danych, 
· zmiany w panelu administracyjnym WAPI, związane z przetwarzaniem różnych zbiorów danych (separacja danych w stosunku do zalogowanych użytkowników, zmiany w systemie uprawnień, dostosowanie formularzy do wprowadzania danych w zależności od zbioru do którego dane są dodawane)”. 
POWYŻSZE ZMIANY UJEDNOLICONO Z PROJEKTEM UMOWY


W ramach zakresu prac i obowiązków Wykonawcy dokonano zmiany w ramach punktów:
d) na: Modernizacja, aktualizacja strony według wcześniej ustalonego przez Zamawiającego harmonogramu do końca trwania projektu tj. do dnia 30 listopada 2018 r. do 3 modernizacji i do 10 aktualizacji strony (treści)
f) Wykonanie modyfikacji wewnętrznego systemu WAPI,
POWYŻSZE ZMIANY UJEDNOLICONO Z PROJEKTEM UMOWY


3. Wydłużono termin składania ofert do 31.08.2017 r.

 
4. Zmieniono zapisy dotyczące terminu realizacji przedmiotu umowy. Aktualny zapis:
Usługa zostanie zrealizowana w okresie:
Stworzenie, uruchomienie strony w terminie do 30 września 2017 r.
Modernizacja, aktualizacja treści strony, spotkania robocze, konsultacje i szkolenia przystanowiskowe dla przedstawicieli Zamawiającego i pozostałymi podmiotów biorącymi udział w projekcie (9 gmin) w okresie od 30 września 2017 r. do końca trwania projektu tj. do 30 listopada 2018 r.

W załącznikach zaktualizowane zapytanie ofertowe.

Pliki do pobrania