www.wroclaw.pl

Wyniki zapytania ofertowego nr 6 Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli sprzyjających w późniejszym kształtowaniu u uczniów szczególnie uzdolnionych kompetencji kluczowych oraz umiejętn

Szanowni Państwo,

Publikujemy wyniki zapytania ofertowego nr 6 Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli sprzyjających w późniejszym kształtowaniu u uczniów szczególnie uzdolnionych kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracyw ramach projektu  „Dobry staż lepsze jutro – zwiększenie oferty wrocławskich szkół zawodowych” (nr umowy: RPDS.10.04.01-02-0026/18), realizowanego w ramach Osi priorytetowej 10 Edukacja, Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy - konkursy horyzontalne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny). Okres realizacji projektu 1 września 2019 r. – 31 sierpnia 2021 r.

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte
 

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Wielkopolska Szkoła Skutecznej Nauki Małgorzata Skoryna
Os. Młodych 5/17
63-000 Środa Wlkp.
Data wpłynięcia oferty: 14.02.2020 r.
Cena: 6 235,00 zł brutto
 

Pełna lista podmiotów

Oświata i Biznes Sp. z o.o.
Śląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
Al. Korfantego 141
40-154 Katowice

Edukreativ Joanna Sierżęga
Ul. Dominikańska 3/20
55-077 Rzeszów