www.wroclaw.pl

Wyniki zapytania ofertowego na Organizacje i przeprowadzenie dodatkowych zajęć branżowych dla uczniów szczególnie uzdolnionych

Szanowni Państwo,

Publikujemy wyniki zapytania ofertowego na Organizacje i przeprowadzenie dodatkowych zajęć branżowych  dla uczniów szczególnie uzdolnionych, objętych wsparciem w ramach pomocy stypendialnej w projekcie  „Dobry staż lepsze jutro – zwiększenie oferty wrocławskich szkół zawodowych” (nr umowy: RPDS.10.04.01-02-0026/18), realizowanego w ramach Osi priorytetowej 10 Edukacja, Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy - konkursy horyzontalne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny). Okres realizacji projektu 1 września 2019 r. – 31 sierpnia 2021 r.

 

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert