www.wroclaw.pl

Wyniki otwartego naboru na Partnerów projektu

INFORMACJA O WYBORZE PARTNERA DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU

Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej SA zgodnie z art. 33 ust. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz w nawiązaniu do OGŁOSZENIA O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW zamieszczonego w dniu 30 stycznia 2017 r. na stronie internetowej ARAW SA w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.4 Internacjonalizacja Przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.4.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstwa – ZIT WrOF, Schemat 1.4 B Zwiększenie międzynarodowe ekspansji MŚP poprzez wdrożenie nowych modeli biznesowych oraz zwiększenia ekspansji na rynki zewnętrzne, c) projekty dotyczące nawiązywania i utrzymywania kontaktów gospodarczych oraz promocji przedsiębiorstwa na rynkach krajowych i międzynarodowych – wdrażające Plany rozwoju eksportu/internacjonalizacja przedsiębiorstwa pn. „Internacjonalizacja wrocławskich firm z branż nowoczesnych technologii”, podaje do wiadomości informację o Podmiotach wybranych do  pełnienia funkcji Partnerów:

Wybór partnera odbył się w oparciu o przepisy art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020. Wybrani Partnerzy spełnili wszystkie wymogi w zakresie oceny formalnej i merytorycznej w naborze oraz uzyskali najwyższą punktację Komisji Konkursowej.