www.wroclaw.pl

Wykonanie usługi wydruku biuletynu wroclaw.pl

Przedmiot zamówienia: Wykonanie usługi wydruku biuletynu wroclaw.pl

Identyfikator postępowania: ocds-148610-94d2101c-1423-11ef-9381-e6cc5d6d04e5

Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia:

Znak sprawy: ZP/TP/01/2024/ARAWSA

Składanie ofert: do dnia  04 czerwca 2024 r. do godz.  09:00

Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

Otwarcie ofert:  w dniu    04 czerwca 2024 r. o godz.    09:30

Pliki do pobrania