www.wroclaw.pl

Promocja gospodarcza Wrocławia i aglomeracji

Działania projektowe mają na celu wzmocnienie rozpoznawalności i wizerunku Wrocławia i Dolnego Śląska jako miejsca o wysokiej atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej na szczeblu krajowym i międzynarodowym oraz wsparcie procesu inwestycyjnego w regionie.

Szanowni Państwo,

Publikujemy wyniki rekrutacji firm z sektora MŚP do udziału w Misji gospodarczej/wizycie studyjnej w Lizbonie (Portugalia) podczas targów branżowych Web Summit Lizbona 2021 w listopadzie 2021 r.

Wyjazd organizowany jest w ramach projektu RPDS.01.04.01-02-0007/19 pn. „Promocja Wrocławia i Dolnego Śląska w kraju i za granicą jako obszaru atrakcyjnego pod względem gospodarczym i inwestycyjnym” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 1. Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstwa, Poddziałanie 1.4.1 Internacjonalizacja przedsiębiorstw – horyzont.

W załączeniu lista zakwalifikowanych przedsiębiorstw.

Projekt „Promocja Wrocławia i Dolnego Śląska w kraju i za granicą
jako obszaru atrakcyjnego pod względem gospodarczym i inwestycyjnym” 

Oś priorytetowa 1. Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw,
Poddziałanie 1.4.1 Internacjonalizacja przedsiębiorstw – horyzont

Celem głównym projektu jest: Poprawa rozpoznawalności i wizerunku Wrocławia i Dolnego Śląska
jako miejsca o wysokiej atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej na szczeblu krajowym
i międzynarodowym oraz wsparcie procesu inwestycyjnego w regionie.

 

Wartość projektu: 1 731 311,68 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 471 614,92 zł

Okres realizacji projektu: 1 stycznia 2020 r. – 31 grudnia 2021 r.

 

Beneficjent: Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej SA

Partner: Gmina Wrocław

Pliki do pobrania