www.wroclaw.pl

Ponowne zaproszenie do złożenia oferty - eksperci do oceny wniosków

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu pt. „Bon na innowacje – wsparcie grantowe dolnośląskich przedsiębiorstw”,nr RPDS.01.02.01-02-0005/21, Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej SA ponownie zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie oceny merytorycznej (w części dotyczącej innowacyjności) wniosków o przyznanie grantu złożonych w ramach realizowanego w projekcie naboru dla części Auto-Moto-Aero-Space.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020,Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa, Poddziałanie 1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkursy horyzontalne.

W załączeniu szczegóły zaproszenia wraz z formularzem ofertowym i niezbędnymi załącznikami.

Pliki do pobrania