www.wroclaw.pl

Informacja w sprawie rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na produkcję wraz z tłumaczeniem spotów promocyjnych

Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiamy informację w sprawie rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na zrealizowanie  usługi polegającej na produkcji wraz z tłumaczeniem spotów promocyjnych na rzecz realizacji projektu pt. „Promocja Wrocławia i Dolnego Śląska w kraju i za granicą jako obszaru atrakcyjnego pod względem gospodarczym i inwestycyjnym”, nr umowy RPDS.01.04.01-02-0007/19, Oś priorytetowa 1. Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.4.1 Internacjonalizacja przedsiębiorstw – horyzont w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Rozstrzygnięcie

Nie wybrano żadnej oferty. Postępowanie zostało unieważnione na podstawie Rozdziału XIX  pkt 5 Zapytania ofertowego (unieważnienie postępowania - Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć).

 

Złożone oferty

VCV Systems Sp. z.o.o.

Warszawa

,00 zł brutto
 
 

C3PO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nysa

41 000,00 zł brutto
 
 

SOFTHAR Janusz Karaś

Bytom

00,00 zł brutto