www.wroclaw.pl

Zaproszenie do złożenia oferty - język polski dla osób z Ukrainy

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu „Dobry staż lepsze jutro – zwiększenie oferty wrocławskich szkół zawodowych”  nr RPDS.10.04.01-02-0026/18, Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej SA zaprasza do złożenia oferty na Organizację i przeprowadzenie zajęć dodatkowych z języka polskiego jako języka obcego dla uczniów z Ukrainy zakwalifikowanych do udziału w projekcie.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy - konkursy horyzontalne. Okres realizacji projektu 1 września 2019 r. – 31 października 2022 r.

 

Pełna treść zapytania w załączeniu.

Pliki do pobrania