www.wroclaw.pl

Informacja w sprawie rozstrzygnięcia zapytania ofertowego - Organizacja i przeprowadzenie kursu lub szkolenia branżowego z BARBERINGU

Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiamy informację w sprawie rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na Organizację i przeprowadzenie kursu lub szkolenia branżowego z BARBERINGU dla nauczycieli zakwalifikowanych do udziału w projekcie  „Dobry staż lepsze jutro – zwiększenie oferty wrocławskich szkół zawodowych” (nr umowy: RPDS.10.04.01-02-0026/18), realizowanego w ramach Osi priorytetowej 10 Edukacja, Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy - konkursy horyzontalne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny). 

Rozstrzygnięcie

Nie wybrano żadnej oferty. Postępowanie zostało unieważnione na podstawie Rozdziału XIX  pkt 5 Zapytania ofertowego (unieważnienie postępowania - Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć).

 

Złożone oferty

ART COLOR MODELS Jolanta Kucharzyk

Rzeszów

7000,00 PLN

 

Salon Fryzjerski "Finezja" Ewa Wolaniuk-Kloc

Wrocław

8000,00 PLN