www.wroclaw.pl

Dolnośląski Fundusz Gospodarczy oferuje poręczenia wadialne dla przedsiębiorców

Prowadzisz firmę i chcesz wziąć udział w przetargu, ale nie chcesz zamrażać gotówki? Nie posiadasz wolnych środków na wpłatę wadium? A może chcesz wziąć udział w wielu przetargach jednocześnie? Zamiast wpłacać gotówkę, możesz wziąć poręczenie w wysokości do 100% wadium dzięki programowi Dolnośląskiego Funduszu Gospodarczego.

DFG został powołany w 2002 roku przez Województwo Dolnośląskie. Większościowymi udziałowcami Funduszu są obecnie Województwo Dolnośląskie i Bank Gospodarstwa Krajowego. Celem działań jest pomoc MMŚP z Dolnego Śląska w otrzymaniu kapitału na rozwój działalności gospodarczej.

Aktualnie DFG posiada w swojej ofercie następujące produkty:

Dla kogo?

Poręczenia zapłaty wadium oferowane są:

Formy wnoszonego wadium

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020 r. poz. 299).

Poręczenia zapłaty wadium a rodzaje postępowań

Poręczenia wadialne udzielane są w postępowaniach organizowanych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. W postępowaniach organizowanych z pominięciem ustawy Prawo zamówień publicznych poręczenie zapłaty wadium może być udzielone jeśli jego organizatorami są:

Poręczenia zapłaty wadium - pakiet

Pakiet poręczeń wadialnych: maksymalna wysokość to 1 mln zł, a czas na wykorzystanie pakietu - 12 miesięcy. Decyzja o przyznaniu pakietu następuje do 5 dni. Podpisanie umowy na pakiet jest warunkiem koniecznym do udzielania jednostkowych poręczeń wadialnych.

Pojedyncze poręczenia zapłaty wadium udzielane w ramach pakietu wadialnego: maksymalny czas udzielenia poręczenia do 127 dni, maksymalna wartość jednego poręczenia wadialnego do 500 tys. zł, wystawienie poręczenia nawet w jeden dzień.

Więcej szczegółów, opis procedury i dane kontaktowe znajdują się na stronie internetowej Dolnośląskiego Funduszu Gospodarczego: www.dfg.pl oraz w prezentacji. 

Pliki do pobrania