www.wroclaw.pl

Bon na innowację - propozycja wsparcia dla MŚP z terenu Dolnego Śląska

Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej SA przygotowuje projekt dotyczący wsparcia dolnośląskich przedsiębiorców w formie Bonu na innowację. Wsparcie finansowe w maksymalnej kwocie 200 tys. zł będzie mogło zostać wykorzystane m.in. na opracowanie nowej lub udoskonalonej usługi lub wyrobu, wykonanie testów wdrożeniowych, wykonanie analiz przedwdrożeniowych, prowadzenie badań i analiz w zakresie optymalizacji produktu lub audyt technologiczny.

Okres realizacji projektu będzie dotyczył lat 2022-2023 – z realizacją bonów w II połowie 2022 roku. Ostateczna decyzja o przyznaniu dofinansowania dla ARAW SA na realizację tego projektu zostanie wydana pod koniec 2021 roku.

Chcemy jednak już teraz zachęcić Państwa do przyjrzenia się warunkom projektu i przeanalizowania możliwości wykorzystania wsparcia. W związku z tym poniżej publikujemy najważniejsze informacje dotyczące możliwości otrzymania bonu na innowację.

W przypadku wstępnego zainteresowania udziałem w naszym projekcie, prosimy o e-mail na adres: [email protected] w terminie do dnia 15 września 2021 r.

W sytuacji zgłoszenia przez przedsiębiorcę swojego projektu, ARAW SA może zapewnić doradztwo specjalistyczne w wybranych obszarach oraz kontakt z przedstawicielem organizacji prowadzącej działalność badawczo-rozwojową.

KTO MOŻE OTRZYMAĆ BON NA INNOWACJĘ

• MŚP posiadające siedzibę/oddział/filię/zakład lub stałe/dodatkowe miejsce wykonywania działalności gospodarczej z obszaru całego województwa dolnośląskiego

• Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą zarejestrowane w CEIDG na terenie województwa dolnośląskiego

• Realizacja projektu grantowego ma umożliwić przyznanie bonów/grantów projektom wpisującym się w specjalizacje i podobszary dolnośląskich regionalnych specjalizacji określonych w Dolnośląskiej Strategii Innowacji 2030:     

   - Chemia i biomedycyna,

   - Auto-moto-aero-space,

   - Surowce naturalne i wtórne,

   - Maszyny i urządzenia,

   - Zielony ład,

   - Przemysł 4.0,

   - Życie wspomagane technologią.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ WSPARCIE

Usługi badawczo-rozwojowe dotyczące wdrożenia lub rozwoju produktu lub technologii m.in.:

• opracowanie nowej lub udoskonalonej usługi lub wyrobu,

• wykonanie testów wdrożeniowych,

• wykonanie analiz przedwdrożeniowych,

• prowadzenie badań i analiz w zakresie optymalizacji produktu,

• audyt technologiczny – zdiagnozowanie potrzeb badawczych i technologicznych oraz pomoc w identyfikacji potrzeb wdrożeniowych, których realizacja nastąpi w ramach usługi badawczo-rozwojowej – audyt może stanowić 5 % wartości otrzymanego bonu.


KWOTA WSPARCIA I SPOSÓB FINANSOWANIA

• Maksymalna wartość wsparcia w formule bonu – dofinansowania usługi na rzecz MŚP – do 200 tys. PLN na jednego przedsiębiorcę

• Wkład własny przedsiębiorcy (finansowy) – 15% wartości bonu

• Rozliczenie środków po wykonaniu usługi, ale istnieje możliwość zaliczkowania do 95% wartości bonu przed rozpoczęciem działań


GDZIE NALEŻY ZREALIZOWAĆ BON NA INNOWACJĘ

• organizacje prowadzące badania i upowszechniające wiedzę posiadające kategorię naukową A+, A albo B ustawy przyznaną na podstawie przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce,

• spółki celowe uczelni,

• centra transferu technologii uczelni,

• przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego,

• akredytowane laboratoria (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratoria,

• Sieć Badawcza Łukasiewicz.


WSTĘPNY OKRES REALIZACJI BONU NA INNOWACJĘ
Lipiec – Grudzień 2022 r.