Internacjonalizacja wrocławskich firm z branż nowoczesnych technologii

Internacjonalizacja wrocławskich firm z branż nowoczesnych technologii

Projekt „Internacjonalizacja wrocławskich firm z branż nowoczesnych technologii” 

Oś priorytetowa 1. Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.4. Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Schemat 1.4 B Zwiększenie międzynarodowej ekspansji MSP poprzez wdrożenie nowych modeli biznesowych oraz zwiększenia ekspansji na rynki zewnętrzne c) projekty dotyczące nawiązywania i utrzymywania kontaktów gospodarczych oraz promocji przedsiębiorstw na rynkach krajowych i międzynarodowych – wdrażające Plany rozwoju eksportu /internacjonalizacji przedsiębiorstwa.

Cel projektu: Celem głównym projektu jest zwiększenie poziomu handlu zagranicznego sektora MŚP oraz poprawa rozpoznawalności i wizerunku Dolnego Śląska jako miejsca o wysokim potencjale w zakresie nowoczesnych technologii na szczeblu krajowym i międzynarodowym,
oraz wsparcie procesu inwestycyjnego w regionie.

 

Wartość projektu: 400 000,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 307 893,80 zł

Okres realizacji projektu: 3 lipca 2017 r. – 16 listopada 2018 r.

 

Beneficjent - Lider projektu: Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej SA

Partnerzy projektu: Wrocławski Park Technologiczny SA, Technology Transfer Techtra Sp z o.o., Pure Biologics SA.