www.wroclaw.pl

Bon na innowacje

Wsparcie grantowe dla przedsiębiorców na prace badawczo-rozwojowe. Realizacja projektu ma na celu wzrost poziomu aktywności innowacyjnej MŚP z Dolnego Śląska. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD 2014-2020.

Prowadzisz firmę na terenie Dolnego Śląska? Chcesz pozyskać środki na jej rozwój? Skorzystaj z narzędzia wsparcia, jakim jest bon na innowacje. Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej ogłosiła otwarty konkurs dla MŚP, w którym przydzieli granty na prace B+R w wysokości do 200.000 złotych

Bon na innowacje zrealizujesz w wybranej jednostce badawczo-rozwojowej z terenu całej Polski. Prace prowadzone na rzecz twojej firmy mogą dotyczyć wdrożenia czy rozwoju nowego produktu lub technologii i muszą wpisywać się tematycznie w obszary i podobszary Inteligentnych Specjalizacji Dolnego Śląska. Jeśli nie wiesz, czy Twój pomysł może otrzymać wsparcie, zapraszamy do skorzystania z bezpłatnego doradztwa.

Informacje na temat projektu i konkursu można uzyskać, kontaktując się pod adresem [email protected] oraz pod numerem telefonu +48 539 095 063 (pn-pt w godz. 8.30-15.30). 

Projekt „Bon na innowacje – wsparcie grantowe dolnośląskich przedsiębiorstw” realizowany przez Agencję Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej SA dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Oś priorytetowa 1: Przedsiębiorstwa i innowacje Działanie 1.2: Innowacyjne przedsiębiorstwa Poddziałanie 1.2.2: Innowacyjne przedsiębiorstwa Schemat 1.2.C.b: Usługi dla przedsiębiorstw - „Bon na innowacje”

Cel projektu

Głównym celem projektu jest zwiększenie innowacyjności MŚP z Dolnego Śląska poprzez poprawę działalności przedsiębiorstwa, w oparciu o wiedzę wywodzącą się ze środowisk naukowych. 

Cel realizowany będzie poprzez: 

 • stymulowanie współpracy pomiędzy sektorami nauki i gospodarki,
 • umożliwienie współpracy podmiotów z sektora MŚP z Dolnego Śląska z jednostkami naukowymi lub jej rozwijanie,
 • stworzenie warunków do lepszego rozwoju podmiotom z sektora MŚP z Dolnego Śląska
  w zakresie innowacyjnych wyrobów, usług, technologii produkcji.

DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 4 681 699,87 zł

Działania w projekcie

Bony na innowacje zostaną przyznane przedsiębiorstwom z sektora MŚP posiadającym siedzibę (lub oddział/filię/zakład) na terenie Dolnego Śląska. W ramach bonu na innowacje finansowane będą usługi badawczo-rozwojowe realizowane na rzecz przedsiębiorców przez uczelnie wyższe i inne jednostki naukowe. Usługi będą dotyczyły wdrożenia i/lub rozwoju produktu/technologii przez MŚP. 

Grupa docelowa

Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych minimum 20 dolnośląskich przedsiębiorstw z sektora MŚP planujących realizowanie prac badawczo-rozwojowych w następujących obszarach: 

 • Chemia i biomedycyna
 • Auto-Moto-Aerospace
 • Surowce naturalne i wtórne
 • Maszyny i urządzenia
 • "Zielony ład"
 • "Przemysł 4.0"
 • "Życie wspomagane technologią".

Powyższe specjalizacje i podobszary określone są szczegółowo w Dolnośląskiej Strategii Innowacji 2030.  

Kwota wsparcia i sposób finansowania

 • Kwota przeznaczona na granty w ogłoszonym naborze (alokacja) wynosi: 4 000 000,00 .
 • Maksymalna wartość wsparcia w formule bonu – dofinansowania usługi na rzecz MŚP – do 200 tys. zł na jednego przedsiębiorcę.
 • Maksymalny procentowy poziom wsparcia wynosi do 85% wydatków kwalifikowalnych (15% wkład własny przedsiębiorcy - finansowy).
 • Rozliczenie środków po wykonaniu usługi (refundacja poniesionych wydatków).

W ramach projektu zostanie przeprowadzony otwarty konkurs dla przedsiębiorców. Zobacz ogłoszenie o konkursie, jego regulamin i wzory dokumentów