Budowa sieci dróg dla rowerów oraz parkingów Parkuj i Jedź (P&R)

Budowa sieci dróg dla rowerów oraz parkingów Parkuj i Jedź (P&R)

Projekt „Budowa sieci dróg dla rowerów oraz parkingów Parkuj i Jedź (P&R) na terenie gmin Oborniki Śląskie, Wisznia Mała, Oleśnica i miasta Oleśnica” 

Oś priorytetowa nr 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie nr 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych, Poddziałanie nr 3.4.2 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – ZIT WrOF.

Cel projektu: celem głównym Projektu jest redukcja niskiej emisji transportowej oraz poprawa transportowej mobilności mieszkańców Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach kompleksowej strategii promowania i rozwoju transportu rowerowego na terenie gmin Oborniki Śląskie, Wisznia Mała, Oleśnica i Miasta Oleśnica, co jest spójne z ideą wspierania działań na rzecz poprawy jakości życia jego mieszkańców i gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej środowisku.

 Wartość projektu: 14 193 940,20 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 11 911 379,66 zł

Okres realizacji projektu: 20 lipca 2016 r. – 15 listopada 2018 r.

 

Beneficjent: Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej SA

Partnerzy: Gmina Oborniki Śląskie, Wisznia Mała, Oleśnica i Miasto Oleśnica