www.wroclaw.pl

Konkurs grantowy

Podsumowanie naboru w konkursie grantowym

Informujemy, że w piątek 8 kwietnia 2022 o godz. 15.30 zakończyliśmy nabór wniosków w ogłoszonym konkursie grantowym. W sumie od dolnośląskich przedsiębiorstw otrzymaliśmy 60 wniosków o bony na innowacje wpisujące się we wszystkie z siedmiu Inteligentnych Specjalizacji Dolnego Śląska. 

Liczba złożonych wniosków: 60

Kwota dofinansowania złożonych wniosków: 10 866 599,93 zł

Kwota alokacji w konkursie ARAW: 4 000 000,00 zł

Dziękujemy za zainteresowanie i ciekawe pomysły. Wyniki naboru opublikujemy na stronie internetowej po zakończonej ocenie formalnej i merytorycznej, zaś o ewentualnej konieczności wniesienia uzupełnień do wniosku będziemy informować bezpośrednio Wnioskodawców. 

 

Poniżej ogłoszenie o konkursie:

 

AGENCJA ROZWOJU AGLOMERACJI WROCŁAWSKIEJ SA

Beneficjent projektu pn. „Bon na innowacje – wsparcie grantowe dolnośląskich przedsiębiorstw” 

ogłasza nabór w trybie konkursu wniosków o udzielenie grantów dla obszaru Województwa Dolnośląskiego dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Działanie 1.2: Innowacyjne przedsiębiorstwa 
Poddziałanie 1.2.2: Innowacyjne przedsiębiorstwa Schemat 1.2.C.b: Usługi dla przedsiębiorstw - „Bon na innowacje” 

Termin naboru (składania wniosków o udzielenie grantów):

od dnia 28.03.2022 r. godz. 8.30 do dnia 08.04.2022 r. godz. 15.30

 

Pełna treść ogłoszenia, regulamin konkursu, wzory dokumentów

- do pobrania na dole strony

 

Środki przeznaczone na granty w ogłoszonym naborze (alokacja) wynosi: 4 000 000,00 zł.

Maksymalna kwota wsparcia w formule bonu – dofinansowania usługi na rzecz MŚP – do 200 tys. zł na jednego przedsiębiorcę

Maksymalny poziom wsparcia: do 85% wydatków kwalifikowalnych

Uwaga Wsparcie udzielone Grantobiorcy w formie grantu (bonu) stanowi pomoc de minimis

Forma, termin oraz miejsce składania wniosków o udzielenie grantu przez potencjalnych Grantobiorców

Grantobiorca wypełnia wniosek o udzielenie grantu za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie internetowej araw.pl/innowacje w zakładce Konkurs grantowy.

Wniosek o udzielenie grantu wraz z załącznikami należy dostarczyć w wersji papierowej (jeden egzemplarz), opatrzony czytelnym podpisem (imię i nazwisko) osoby uprawnionej do reprezentowania w terminie do dnia od dnia 28.03.2022 r. godz. 8.30 do dnia 08.04.2022 r. godz. 15.30 do siedziby Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej SA, pl. Solny 14 (II piętro - sekretariat), 50-062 Wrocław.

W sytuacji, gdy wartość złożonych wniosków o przyznanie grantu przekroczy 150% kwoty przeznaczonej na dofinansowanie Projektów, termin składania wniosków może ulec skróceniu.

Kryteria wyboru Grantobiorców

Szczegółowe kryteria wyboru Grantobiorców uregulowano w Regulaminie konkursu grantowego, z którym można zapoznać się pod adresem araw.pl/innowacje w zakładce Konkurs grantowy i który stanowi załącznik do niniejszego Ogłoszenia.

 

Pliki do pobrania